K O N K U R S ZA  IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE ”ZRAK” D.D.  SARAJEVO

10.10.2017. Category: News, Uncategorized

Na osnovu čl.102. Statuta ”Zrak” d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva raspisuje:

K O N K U R S

ZA  IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE ”ZRAK” D.D.  SARAJEVO

Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje Uprave na period od 4 (četiri) godine i to:

 1. Direktor  Društva
 2. Izvršni  direktor  Sektora za tehničke poslove i proizvodnju
 3. Izvršni  direktor  Sektora za ekonomsko-pravne i finansijske poslove.
 4. Kandidat pod rednim brojem 1. pored opštih uslova mora ispunjavati i  posebne uslove:
 • da ima visoku stručnu spremu,
 • da ima najmanje 5 (pet)  godina profesionalnog iskustva na rukovodećim mjestima,
 1. Kandidat pod rednim brojem 2. pored opštih uslova mora ispunjavati i posebne uslove:
 •   da ima završen fakultet tehničkog smjera,
 • da ima najmanje 3 (tri)  godine profesionalnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
 1. Kandidat pod rednim brojem 3. pored opštih uslova mora ispunjavti i posebne uslove:
 • da ima završen ekonomski fakultet i  licencu ovlaštenog revizora ili minimalno licencu     

       certificiranog  računovođe,

 • da ima najmanje 3 (tri)  godine profesionalnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Svi kandidati pod 1, 2 i 3  moraju imati ispoljene vještine, umijeće i reputaciju u poslovnom okruženju.

Poželjno je da svi kandidati imaju Certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u FBiH.

Kandidat pod brojem 1. treba da ponudi program rada Društva za razdoblje na koje se imenuje,  prihvatljiv za Nadzorni odbor.

 

Uz prijavu na konkurs neophodno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju:

 • Biografiju, odnosno CV,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati koji budu izabrani dostavit će naknadno uvjerenje o nekažnjavanju.

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 23.10.2017. godine.

Prijave na konkurs slati na adresu: ”Zrak” d.d. Sarajevo, Ul.Adema Buće br.148. Sarajevo sa naznakom  ”prijava na konkurs – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. 

Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                             Zijad Alibašić dipl.ing.metalurgije