Servis

U „Zrak“ – u  d.d. Sarajevo vrši se i servisiranje i održavanje proizvoda/opreme u garantnom i vangarantnom roku. Poslove održavanja i servisiranja se ugovara u skladu sa prpisanim procedurama. Ugovori se mogu odnositi na:

  • Preventivno – tekuće  održavanje/ servisiranje
  • Remontno održavanje/ servisiranje
  • Kompletno (preventivno, korektivno i remontno održavanje)

 

Održavanje u garantnom roku

Garancija podrazumijeva besplatno održavanje – otklanjanje kvarova u garantnom periodu.

 

Održavanje u vangarantnom roku

Servisiranje i održavanje opreme u vangarantnom roku realizira se kroz tekuće – preventivno održavanje, interventno – korektivno održavanje i remontno održavanje/servisiranje.

Proces preventivnog održavanja sastoji se u provođenju redovnih pregleda i preventivnih zahvata na opremi kako bi se preduhitrili njihovi eventualni otkazi. Preventivno održavanje/servisiranje podrazumijeva aktivnosti koje obuhvataju periodične provjere opreme. Pored održavanja/servisiranja opreme predmet Ugovora može biti edukacija rukovaoca opremom. Edukacije se može i posebno ugovarati, u slučajevima kada se ustanovi da je nekorektno rukovanje i svakodnevna njega opreme nedovoljna, te je često uzrok otkaza opreme.

Interventno ili korektivno održavanje obuhvata otklanjanje uzroka i otkaza otpreme. Korisnik usluga može prijaviti otkaz opreme i potrebu intervencije servisera putem telefona, faksa, elektronskom poštom ili dopisom – Zahtjevom za servisiranje.

Remontno održavanje/servisiranje podrazumijeva detaljan pregled proizvoda/opreme, zamjenu dotrajale instalacije i dijelove, modernizaciju proizvoda/opreme ugradnjom savremenijih komponenti i dijelova.


GARANCIJA

Garantni rok za svu opremu kupljenu u „Zrak“ d.d. Sarajevo je 12 mjeseci.

„Zrak“ d.d. Sarajevo se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, original garantni list i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina.

 

REZERVNI DIJELOVI/ DODACI

U dogovoru sa kupcem obezbjeđujemo rezervne dijelove i dodatke za sve naše proizvode i opremu.


REKLAMACIJE

Svaki kupac ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. U slučaju da isporučena oprema/proizvod ne radi ili nije u skladu sa specifikacijama kupca bit će zamijenjena besplatno. Rok za reklamacije je 8 (osam) dana.

Reklamacije proizvoda se priznaju uz predočeni fiskalni račun i ispravno popunjeni garancijski list kao dokaz kupovine.